Katalogas ir Kainos

Mūsų siūlomi vaikų žaidimo aikštelių įrenginiai atitinka aukščiausius keliamus reikalavimus. Įranga gaminama Europos sąjungoje, naujausiomis technologijomis ir geriausiais specialistais aprūpintoje gamykloje. Vaikų žaidimų aikštelių įranga( kompleksai, supynės, karuselės, spyruokliukai ir kt.) yra sertifikuota pagal EN1176:2008 standartą

„Vinci“ vaikų žaidimų aikštelių, lauko sporto įrenginių:

ŽAIDIMŲ AIKŠTELIŲ ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

Žaidimų aikštelės turi būti įrengiamos ne arčiau kaip 10 m nuo buitinių atliekų ir antrinių žaliavų surinkimo konteinerių aikštelių, gatvių, automobilių stovėjimo aikštelių, elektros tinklo įrenginių ir ne arčiau kaip 15 m atstumu nuo automobilių saugyklų ištraukiamosios vėdinimo sistemos angų. Žaidimų aikštelė, kurios ribos nutolusios nuo gatvės važiuojamosios dalies mažiau nei 20 m, turi būti aptverta tvora ar gyvatvore.  Žaidimų aikštelių, projektuojamų daugiabučių namų sklypuose, plotas turi atitikti teisės akto [8.6] reikalavimus. Kitose viešosiose vietose projektuojamų žaidimų aikštelių plotas turi atitikti saugos reikalavimus [8.20–8.25, 8.27–8.28], atsižvelgiant į jose įrengiamą žaidimų įrangą. Triukšmas žaidimų aikštelėje neturi viršyti teisės akte [8.19] nustatytų triukšmo ribinių verčių. Žaidimų aikštelėje esantis dirvožemis ir gruntas turi būti neužterštas ir atitikti teisės aktų [8.9, 8.14] reikalavimus.  Elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų vertės žaidimų aikštelėje neturi viršyti teisės akte [8.18] nustatytų didžiausių leistinų elektromagnetinio lauko intensyvumo parametrų verčių.

 Žaidimų aikštelės danga, įranga ir jos išdėstymas turi atitikti Lietuvos standartų LST EN 1176-1:2008 [8.20], LST EN 1176-2:2008 [8.21], LST EN 1176-3:2008 [8.22], LST EN 1176-4:2008 [8.23], LST EN 1176-5:2008 [8.24], LST EN 1176-6:2008 [8.25], LST EN 1176-10:2008 [8.27], LST EN 1176-11:2014 [8.28], LST EN 1177:2008 [8.29] ar tapačių standartų reikalavimus.

Naujai įrengiamos žaidimų aikštelės įranga turi turėti atitikties sertifikatą, liudijantį įrangos atitiktį jai taikomų, šios higienos normos 16 punkte nurodytų, standartų reikalavimams, bei surinkimo, naudojimo ir priežiūros instrukcijas . Naujai įrengiamos žaidimų aikštelės įranga turi būti sumontuota pagal gamintojo instrukcijas ir po sumontavimo patikrinta (įvertinta) įstaigos, akredituotos Lietuvos standarto LST EN ISO/IEC 17020:2012 [8.30] atitikčiai kaip A tipo kontrolės įstaiga, bei turėti šios įstaigos išduotą kontrolės ataskaitą arba kontrolės sertifikatą.

Įrengtos žaidimų aikštelės gali būti pradėtos naudoti tik jas perdavus savininkui ar jo įgaliotam fiziniam ar juridiniam asmeniui.

Žaidimų aikštelėje turi būti pritvirtinta žymena, atitinkanti Lietuvos standarto LST EN 1176-7:2008 [8.26] reikalavimus. Joje turi būti pateikta ši informacija: bendrasis telefono numeris, kuriuo galima skambinti įvykus avarijai; telefono numeris, kuriuo galima skambinti techninės priežiūros personalui; žaidimų aikštelės pavadinimas, adresas, savininkas; kokio amžiaus vaikams žaidimų aikštelė skirta; paskutinį kartą atliktos žaidimų aikštelės įrangos pagrindinės metinės kontrolės data; kita reikalinga informacija.

 Žaidimų aikštelėje ar šalia jos turi būti šiukšliadėžė.

 Draudžiama žaidimų aikštelėse sodinti ir auginti šios higienos normos priede nurodytus nuodinguosius augalus.